کمک های مردمی موسسه بین المللی صلح

واحد کمک های مردمی موسسه بین المللی صلح و دوستی که از بخش های اصلی مجموعه از سال ۱۳۸۰ تاکنون بوده است به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان می باشد.

کمک های مردمی به صورت نقدی از طریق فرم ذیل قابل دریافت می باشد.

کلیه کمک های مردمی تحت نظارت مستقیم اداره کل نظارت موسسه و توسط صلح یاران ، صلح خواهان و صلح سازان موسسه به صورت مستقیم و با حفظ و رعایت کرامت و عزّت انسانی انجام می گردد. همچنین شناسایی نیازمندان و آسیب دیدگان توسط واحد تحقیق در ادراه کل نظارت موسسه صورت می پذیرد.


خیّرین و علاقمندان می توانند از طریق فرم ذیل و به صورت آنلاین و ۲۴ساعته کمک های خود را برای موسسه ارسال نمایند.

تکمیل بخش موضوع کمک اهدایی و مبلغ اهدایی الزامی بوده و سایر بخش های فرم اختیاری می باشد.


  • مبلغ اهدایی خود را به صورت ریال وارد نمایید. مانند 1000000 (حداقل مبلغ اهدایی 100000ریال یا ده هزارتومان می باشد.)