اهداف سازمان اعضا صلح

همانطور که بیان شده است، هدف اصلی موسسه بسترسازی زمینه های ایجاد “صلح دائم فراگیر” در سراسر جهان می باشد. اما نظر به ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی و فرهنگی در موضوع صلح ، بخش های متنوعی برای اقدامات موسسه متصوّر می گردد و با توجه به این تنوع شاید بتوان اهداف اصلی سازمان اعضا صلح را ادر ۳ بخش کلی عنوان بندی نمود.

حوزه های اهداف سازمان اعضا صلح

همانگونه که اشاره گردید، می توانیم در سه بخش کلی حوزه های فعالیت های هدفمند سازمان اعضا صلح موسسه بین المللی صلح را بیان نماییم.

 • الف – ایجاد صلح فردی
 • ب- ایجاد صلح اجتماعی
 • ج- ایجاد صلح دائم فراگیر

بخش های مختلف در هر عنوان

هر یک از این ۳ هدف کلی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه های گوناگون تقسیم می کزدند و در معاونت های مختلف سازمان اعضا ، و همچنین همکاری با سایر سازمان ها و معاونت های موسسه پیگیری می گردند. این اهداف سازمانی به صورت کلی و فهرست وار عبارتند از:

 • بسترسازی زمینه های ایجاد «صلح دائم فراگیر» در تمام نقاط جهان با ایجاد «مناطق صلح دائم»
 • راه اندازی دفاتر صلح و خانه های صلح در سفارتخانه های فعال جمهوری اسلامی ایران
 • تفاهم و تعامل با دستگاه ها و سازمان های داخلی جهت هم افزایی
 • تفاهم و تعامل با حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی جهت اقدامات پژوهشی
 • راه اندازی پژوهشکده صلح بین الملل
 • راه اندازی اندیشکده صلح
 • ایجاد پارک جهانی صلح و بوستان های صلح در سراسر جهان
 • گسترش سازمان اعضا و نیروهای صلح طلب در داخل و خارج از کشور
 • حمایت از کارآفرینی، اشتغال زایی و کمک به اقتصاد خُرد در جامعه در راستای دستیابی به صلح فردی و اجتماعی
 • حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر در راستای دستیابی به صلح فردی
 • استفاده از خیرّین و حامیان موسسه جهت توان افزایی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست
 • اعطای سند صلح ، نشان صلح ، تندیس صلح ، پیمان صلح به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای نیل به صلح دائم فراگیر
 • حضور و فعالیت از طریق دفاتر و مجامع فرهنگی صلح طلب در سایر کشورها
 • ایجاد زمینه برای حضور و فعالیت نخبگان و دانشگاهیان و اندیشمندان مستقل در سایر کشورها
 • ارائه طرح های مدون علمی و تحقیقاتی در راستای پیاده سازی صلح
 • بهره مندی و به کارگیری توانمندی نیروهای نخبه در داخل و خارج از کشور
 • فرهنگ سازی و نمادسازی صلح در بین ملل مختلف در سطح جهانی

اداره کل اعضای داوطلب

سازمان اعضا صلح