گفتگو خبرگزاری صلح با مهندس حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح

گفتگو خبرگزاری صلح با مهندس حسینی ؛ گزارش تصویری گفت و گوی خبرگزاری صلح ایران با مهندس حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح.

متن کامل این مصاحبه را می توانید در بخش اخبار موسسه بین المللی صلح مشاهده نمایید.

برای مشاهده متن کامل خبر مصاحبه با خبرگزاری صلح کلیک نمایید.

گفتگو خبرگزاری صلح با مهندس حسینی

گفتگو خبرگزاری صلح با مهندس حسینی

گفتگو خبرگزاری بین المللی صلح با مهندس حسینی

گفتگو خبرگزاری صلح با مهندس حسینی

گفتگو خبرگزاری صلح ایران با مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی