نشست صلح با حضور پرفسور امین

نشست صلح با حضور پرفسور امین