پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران سال ۱۳۹۴ ؛ پرفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران سال ۱۳۹۴ مهندس حسینی.

گزارش تصویری پرفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران سال ۱۳۹۴٫

پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

پرفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران سال ۱۳۹۴

پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

پرفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران سال ۱۳۹۴ و مهندس حسینی

مهندس حسینی و پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

مهندس حسینی و پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

مهندس حسینی و پرفسور حیدری پدر علم مذاکره ایران

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی