همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳

همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳ ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳٫

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳ مهندس حسینی

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۳ مهندس حسینی

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی