همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۲

همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۲ ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۲ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۲٫

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392

گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال ۱۳۹۲ مهندس حسینی

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی