همایش فرهنگ خانواده سال ۱۳۹۰

همایش فرهنگ خانواده سال ۱۳۹۰ ؛ همایش فرهنگ خانواده سال ۱۳۹۰ سرکار خانم مهندس احمدی.

گزارش تصویری همایش فرهنگ خانواده سال ۱۳۹۰٫

همایش فرهنگ خانواده سال 1390

همایش فرهنگ خانواده سال ۱۳۹۰ خانم مهندس احمدی

همایش فرهنگ خانواده سال 1390 خانم مهندس احمدی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی