همایش دختران یاس سال ۱۳۹۰

همایش دختران یاس سال ۱۳۹۰ ؛ همایش دختران یاس سال ۱۳۹۰ خانم مهندس احمدی.

گزارش تصویری همایش دختران یاس سال ۱۳۹۰٫

همایش دختران یاس سال 1390

همایش دختران یاس سال ۱۳۹۰

students_Conference_Yass_Peace_1390_1

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی