همایش تجلیل پیشکسوتان پایگاه صلح

همایش تجلیل از پیشکسوتان پایگاه صلح ایران