تجلیل از پیشکسوتان پایگاه صلح

همایش تجلیل از پیشکسوتان پایگاه صلح