همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲

همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲ ؛ همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲٫

همایش اولیا و مربیان سال 1392

 

گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲ مهندس حسینی

همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس حسینی

همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲ مهندس سید مهدی حسینی

همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی

همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۲ مهندس سید مهدی حسینی

همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی موسسه صلح

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی