همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۱

همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۱ ؛ همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۱ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۱٫

 

همایش اولیا و مربیان سال 1391

گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال ۱۳۹۱ مهندس حسینی

همایش اولیا و مربیان سال 1391 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی