همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۱

همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۱ ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۱ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۱٫

گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی

گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۱ مهندس حسینی

گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی