همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۰

همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۰ ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۰ مهندس سید مهدی حسینی.

گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال ۱۳۹۰٫

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390 مهندس حسینی

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی