همایش آموزش تحصیلی سال ۱۳۹۲

همایش آموزش تحصیلی سال ۱۳۹۲ ؛ همایش آموزش تحصیلی سال ۱۳۹۲ خانم مهندس احمدی.

گزارش تصویری همایش آموزش تحصیلی سال ۱۳۹۲٫

همایش آموزش تحصیلی سال 1392

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی