نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون

نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون ؛ نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون.

گزارش تصویری نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون.

نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون

نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون

نامه مهندس حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون

نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی به بان کی مون

ارسال نامه دبیرکل موسسه بین المللی صلح به بان کی مون

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی