مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان

مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان سال ۱۳۹۴ ؛ مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان سال ۱۳۹۴ مهندس حسینی.

گزارش تصویری مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان سال ۱۳۹۴٫

مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان

مهندس سیاری مدیر موسسه عالی کسب و کار ماهان سال ۱۳۹۴

مهندس حسینی و مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان

مهندس سیاری مدیر موسسه آموزش عالی ماهان سال ۱۳۹۴ مهندس حسینی

مهندس حسینی و مهندس سیاری مدیر موسسه عالی ماهان

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی