معرفی معاونت هماهنگی و روابط عمومی

معرفی معاونت هماهنگی و روابط عمومی

معرفی معاونت هماهنگی و روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

کلیه کارها و اقدامات اجرایی در ذیل معاونت ها ، صورت می پذیرد بنابراین اهمیت آن ها دوچندان می گردد.

اصل روابط عمومی

در صورت ساختارمند بودن یک سازمان ، رعایت اصل روابط عمومی و ارتباطات بسیار حائز اهمیت می باشد. این موضوع نشان دهنده توانمندی های ارتباطی در یک سازمان است.

معاونت هماهنگی و روابط عمومی

موضوع روابط عمومی در حدی مهم و حیاتی است که در موسسه یک معاونت مستقل برای آن لحاظ گردیده است.

بخش های متنوع معاونت

جهت رعایت استقلال حوزه های فعالیت تحت معاونت، بخش های ذیل در معاونت هماهنگی و روابط عمومی تدوین گردیده است.

 • دبیرخانه
 • امور همایش ها و جلسات
 • دفتر هماهنگی
 • سمعی و بصری
 • تشریفات
 • ستاد خبری
 • سفیران هدایت
 • حوزه کارشناسان

حوزه کارشناسان

به دلیل اهمیت حوزه کارشناسی در امور روابط عمومی و ارتباطات و هماهنگی ها سازمانی داخلی و بین المللی این حوزه تشکیل شده است.

بخش های حوزه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.

 • کارشناسی امور مردمی
 • کارشناسی امور دولتی و مجلس
 • کارشناسی امور سازمانی
 • کارشناسی گردشگری و ورزشی
 • کارشناسی فرهنگی و هنری
 • کارشناسی طراحی و گرافیک
 • کارشناسی تبلیغات
 • کارشناسی محیط زیست و زیست بوم

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت هماهنگی و روابط عمومی.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی