معرفی معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

معرفی معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

معرفی معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

کلیه کارها و اقدامات اجرایی در ذیل معاونت ها ، صورت می پذیرد بنابراین اهمیت آن ها دوچندان می گردد.

اصل تحقیق و پژوهش

در صورت ساختارمند بودن یک سازمان ، رعایت اصل تحقیق و پژوهش بسیار حائز اهمیت می باشد. این موضوع نشان دهنده عمق تفکر و نوع نگاه سیستماتیک و آکادمیک در یک سازمان است.

سازمان یادگیرنده

برای آنکه یک سازمان به این توانایی دست یابد باید به اصل تحقیق و آموزش بها دهد.

در موسسه بین المللی صلح نیز اساس تحقیق و پژوهش و سپس طرح ریزی آموزشی رعایت گردیده است.

معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

این موضوع در حدی مهم و حیاتی است که در موسسه یک معاونت مستقل برای آن لحاظ گردیده است.

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل