محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی

محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی توسط موسسه بین المللی صلح و دوستی