لغو تابعیت رهبر شیعیان بحرین

لغو تابعیت رهبر شیعیان بحرین آیت الله عیسی احمد قاسم