فیلم حضور خبرگزاری صلح ایران

فیلم حضور خبرگزاری صلح ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۴ ؛ فیلم حضور خبرگزاری صلح ایران موسسه بین المللی صلح.

گزارش تصویری زیر به همت سازمان رسانه موسسه بین المللی صلح بصورت یک فیلم از حضور خبرگزاری صلح ایران

در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ساخته شده است.

.

گزارش تصویری فیلم حضور خبرگزاری صلح ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۴

.

معاونت روابط عمومی

سازمان رسانه

موسسه بین المللی صلح و دوستی