غرفه موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

فیلم حضور خبرگزاری صلح ایران غرفه موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)؛ غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره).

گزارش تصویری غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره) ۱۴ خرداد ماه ۹۵٫

غرفه موسسه بین المللی صلح

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

غرفه موسسه بین المللی صلح

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

غرفه موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

تصاویر غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

 

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح در سالگرد رحلت امام (ره)

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی