عملیات تروریستی 7 تیر 1360

عملیات تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ به روایت موسسه بین المللی صلح