طومار مردمی 40 متری موسسه بین المللی صلح

طومار مردمی ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح