طومار ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح

طومار ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح؛ طومار ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح در مجکومیت جنایات آل سعود.

گزارش تصویری طومار ۴۰ متری مردمی موسسه بین المللی صلح ۱۴ خرداد ماه ۹۵٫

طومار 40 متری موسسه بین المللی صلح

طومار ۴۰ متری مردمی موسسه بین المللی صلح

طومار مردمی 40 متری موسسه بین المللی صلح محکومیت آل سعود

طومار محکومیت آل سعود ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح

طومار مردمی 40 متری موسسه بین المللی صلح

تصاویر طومار مردمی ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح و دوستی

طومار مردمی 40 متری موسسه بین المللی صلح محکومیت آل سعود

تصاویر طومار مردمی ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح محکومیت آل سعود

طومار مردمی 40 متری موسسه بین المللی صلح محکومیت آل سعود

گزارش تصویری طومار مردمی ۴۰ متری موسسه بین المللی صلح محکومیت آل سعود

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی