سیدجواد هاشمی در پایگاه صلح ایران

سیدجواد هاشمی در پایگاه صلح ایران حضور یافت و ضمن دیدار با مسئولان خبرگزاری صلح در نمایشگاه مطبوعات ۹۵، دفتر یادگار صلح” را امضا نمودند.

سیدجواد هاشمی در پایگاه صلح ایران

سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در پایگاه صلح ایران

سیدجواد هاشمی در پایگاه صلح ایران

سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در پایگاه صلح ایران

سیدجواد هاشمی در پایگاه صلح ایران

سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در پایگاه صلح ایران

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی