دیدار دوستانه مهندس سید مهدی حسینی با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه مهندس سید مهدی حسینی با حاج آقای شمشاد