دیدار دوستانه مهندس حسینی با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه مهندس حسینی با حاج آقای شمشاد