دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد موسسه بین المللی صلح