دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد ؛ دیدار صمیمی و دوستانه اعضای خبرگزاری صلح و موسسه بین المللی صلح و دوستی در دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد.

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه مهندس حسینی با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه با حاج آقای شمشاد

دیدار دوستانه مهندس سید مهدی حسینی با حاج آقای شمشاد

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی