مهندس حسینی دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

مهندس حسینی دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی