دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی تولیت حوزه شیخ عبدالحسین

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی سال ۱۳۹۵ ؛ دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی سال ۱۳۹۵ مهندس حسینی.

گزارش تصویری دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی سال ۱۳۹۵٫

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی سال ۱۳۹۵

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی سال ۱۳۹۵ و مهندس حسینی

دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

مهندس حسینی و دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

مهندس حسینی دیدار با حضرت آیت الله خسروشاهی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی