دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی ۱۳۹۰

دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی ۱۳۹۰ ؛ دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی ۱۳۹۰ با همکاری موسسه آموزشی فرهیختگان . گزارش تصویری دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی ۱۳۹۰٫

 

دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی