دفتر مشاوره آموزشی خانواده ۱۳۹۰

دفتر مشاوره آموزشی خانواده ۱۳۹۰ ؛ دفتر مشاوره آموزشی خانواده ۱۳۹۰ با همکاری موسسه آموزشی فرهیختگان . گزارش تصویری دفتر مشاوره آموزشی خانواده ۱۳۹۰٫

دفتر مشاوره آموزشی خانواده 1390 مهندس حسینی

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی