دعوت به حضور در روز جهانی قدس موسسه بین المللی صلح

دعوت به حضور در روز جهانی قدس موسسه بین المللی صلح و دوستی