دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران حضور یافتند و ضمن دیدار با دبیرکل موسسه بین المللی صلح با مدیران و مسئولان پایگاه صلح ایران گفتگوی مشروحی داشتند.

خانم دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، ضمن تاکید بر فعالیت پایگاه صلح، حمایت خویش ار از توسعه موسسه بین المللی صلح تاکید ورزیدند.

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

معاون سابق حقوقی دکتر روحانی آسیب های اجتماعی و فعالیت های موثر در حقوق شهروندی را از جمله زمینه های اثرگذاری پایگاه صلح و موسسه بین المللی صلح دانستند.

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

دبیرکل موسسه بین المللی صلح نیز با ارائه گزارشی از عملکردها و فعالیت های موسسه ، اعلام داشتند که موسسه در زمینه آسیب های اجتماعی و صلح فردی و اجتماعی فعالیت های متعددی را در طی ۸ سال گذشته انجام داده است و نیازمند حمایت های دولت، مسولان و مدیران ارشد در این زمینه می باشد.

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی