حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه ۹۴

حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ؛ حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند و خبرگزاری صلح.

گزارش تصویری حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند موسسه بین المللی صلح.

حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند

حضور پرشور موسسه بین المللی صلح در انتخابات هفتم اسفند

حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند

حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه ۹۴

مهندس حسینی حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه 94

حضور قوی و پرشور در انتخابات هفتم اسفند

مهندس سید مهدی حسینی حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه 94

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی