استقبال و حضور مردمی در غرفه پایگاه خبری موسسه بین المللی صلح

 

International Institute for Peace_026

 

International Institute for Peace_019

International Institute for Peace_021

International-Institute-for-Peace_03

International Institute for Peace_018

 

International Institute for Peace_027

موسسه بین المللی صلح_22بهمن

International Institute for Peace_08