حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال و خبرگزاری صلح

حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ؛ حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال و خبرگزاری صلح.

گزارش تصویری تقدیر از حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال.

حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال

تقدیر از حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال

مهندس حسینی و حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال

تقدیر از حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال سال ۱۳۹۴ و مهندس حسینی

مهندس سید مهدی حسینی و حسن روشن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی