حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو مدیریت مجتمع ولیعصر و عضو نمایندگان ادوار مجلس سال ۱۳۹۴ ؛ حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو و مهندس حسینی.

گزارش تصویریحجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو مدیریت مجتمع ولیعصر و عضو نمایندگان ادوار مجلس سال ۱۳۹۴٫

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو سال ۱۳۹۴

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو سال ۱۳۹۴ و مهندس حسینی

jaefari_hosseini_01 (3)

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی