جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰