جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰ ؛ همایش جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰ مهندس حسینی.

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰٫

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال ۱۳۹۰

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی