جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۳

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۳ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۳ مهندس سید مهدی حسینی.

جلسه با دانش آموزان سال 1393

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی