جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۲

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۲ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۲ مهندس سید مهدی حسینی.

 

جلسه با دانش آموزان سال 1392

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی