جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۱

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۱ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۱ مهندس سید مهدی حسینی.

جلسه با دانش آموزان سال 1391

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۱

جلسه با دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی