جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۰

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۰ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۹۰ مهندس سید مهدی حسینی.

 

جلسه با دانش آموزان سال 1390 مهندس حسینی

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی