جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۹

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۹ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۹ مهندس سید مهدی حسینی.

جلسه با دانش آموزان سال 1389 مهندس حسینی

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی