جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۸

جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۸ ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال ۱۳۸۸ مهندس سید مهدی حسینی.

 

جلسه با دانش آموزان سال 1388

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی